• ?
 • Rexistro

Criterios de selección de participantes nas mobilidades Erasmus+

Actualizado a 23.01.18

O programa europeo Erasmus+ financia a realización de prácticas no estranxeiro: FCT, extra curriculares e de recén titulados.

Criterios de selección de participantes (dous puntos cada un):

 • Expediente académico.
 • Resultado da proba oral e escrita, realizada polo profesorado de lingua estranxeira.
 • Certificados oficiais A2/B1/B2/C1/C2.
 • Asistencia ás actividades de preparación lingüística e do programa (conferencias, etc.)
 • Criterios actitudinais como madurez e responsabilidade do alumno/a, valorados polo Departamento de Orientación e equipo docente do ciclo.

 

Exclusión:

Os alumnos con mala actitude ou que manifesten discrepancias coa filosofía de internacionalización do centro, non poderán realizar prácticas no estranxeiro. A decisión pode ser tomada polo equipo docente en reunión.

 

Prácticas extra curriculares:

A nota media de expediente dos/das solicitantes de prácticas extra curriculares de verán debe ser, como mínimo, un cinco.

 

Prioridades para a asignación de bolsas Erasmus+:

 1. 1. Alumnado que realice a FCT.
 2. 2. Prácticas extra curriculares.
 3. 3. Prácticas de recén titulado.
 4. 4. Alumnado procedente doutros centros.
 • Aqueles que non tivesen desfrutado dunha bolsa Erasmus+ no mesmo período teñen prioridade sobre os demais.

 

[icon name=icon-link] Máis información sobre Erasmus+
[icon name=icon-link] Preguntas frecuentes