IES San Clemente
  • entrar
  • ?
  • Rexistro

a distancia

ciclo superior daw

Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Web. Oferta Modular

Familia profesional

Informática

Título que se obtén

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicación informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicación desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

  • Desenvolvedor de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
  • Desenvolvedor de aplicacións de propósito xeral.
  • Desenvolvedor de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil

Duración

Nestes estudos podes elixir o número de módulos que ti entendas que podes superar cada ano segundo as túas circunstancias laborais, familiares, etc.   Todos os módulos realízanse entre os meses de setembro e xuño.  Cando teñas superados todos os módulos de FCE, poderás realizar, de outubro a decembro,  as prácticas en empresas por un total de 384 horas (máis o módulo de Proxecto).

Oferta Modular (parcial)

Módulos ofertados

Módulos Horas
Desenvolvemento web en contorno cliente 157
Desenvolvemento web en contorno servidor 175
Despregamento de aplicacións web 88
Deseño de interfaces web 157
Empresa e iniciativa emprendedora 53

Máis Información

  Admisión e Matrícula
  Probas acceso a ciclos
  Validacións
  Currículos dos ciclos
  Formación en Centros de Traballo
  Normativa que regula a Formación Profesional
  Suplementos Europass ao título