• ?
  • Rexistro

Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática

Título que se obtén

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicación informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicación desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

  • Desenvolvedor de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
  • Desenvolvedor de aplicacións de propósito xeral.
  • Desenvolvedor de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil

Duración

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 384 horas (máis o módulo de Proxecto).

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. Ademais, os módulos Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información, Acceso a Datos e Programación Multimedia e Dispositivos Móbiles son seccións bilingües en inglés.

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Bases de datos 187
Contornos de desenvolvemento 107
Formación e orientación laboral 107
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Programación 240
Sistemas informáticos 186

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Acceso a Datos 157
Desenvolvemento de interfaces 140
Programación multimedia e dispositivos móbiles 123
Programación de servizos e procesos 70
Sistemas de xestión empresarial 87
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
Formación en centros de traballo 384

Máis Información

[icon name=icon-link] Admisión e Matrícula
[icon name=icon-link] Probas acceso a ciclos
[icon name=icon-link] Validacións
[icon name=icon-link] Currículos dos ciclos
[icon name=icon-link] Formación en Centros de Traballo
[icon name=icon-link] Normativa que regula a Formación Profesional
[icon name=icon-link] Suplementos Europass ao título