• ?
  • Rexistro

Ciclo Superior Plurilingüe de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática

Título que se obtén

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Prazas ofertadas no réxime ordinario

30 (en horario de mañá)

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicación informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicación desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

  • Desenvolvedor/a de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
  • Desenvolvedor/a de aplicacións de propósito xeral.
  • Desenvolvedor/a de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil

Duración

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 384 horas (máis o módulo de Proxecto).

Idiomas

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Ademais, impártese en inglés:

  • o módulo Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información de 1DAM,
  • o módulo Inglés Lingua Estranxeira Profesional I de 1DAM,
  • o módulo Programación Multimedia e Dispositivos Móbiles de 2DAM,
  • o módulo Inglés Lingua Estranxeira Profesional II de 2DAM,

Consultar a previsión de módulos en lingua estranxeira para o próximo ano lectivo.

Programacións

Programacións para o curso 2023-2024

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Bases de datos 187
Contornos de desenvolvemento 107
Formación e orientación laboral 107
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Programación 240
Sistemas informáticos 186
Inglés Lingua Estranxeira Profesional I 53

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Acceso a Datos 157
Desenvolvemento de interfaces 140
Programación multimedia e dispositivos móbiles 123
Programación de servizos e procesos 70
Sistemas de xestión empresarial 87
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Inglés Lingua Estranxeira Profesional II 53
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
Formación en centros de traballo 384

Máis Información

https://www.edu.xunta.es/fp/

#FPGalicia

 Admisión e Matrícula
 Probas acceso a ciclos
 Validacións
 Currículos dos ciclos
 Formación en Centros de Traballo
 Normativa que regula a Formación Profesional
Suplementos Europass ao título