MATRÍCULA DA ESA A DISTANCIA

Matrícula

O prazo de matrícula está pechado.

Abrirase para o primeiro cuadrimestre do curso 2024/2025 a comezos de setembro de 2024, en data por determinar.

Haberá un novo prazo para o segundo cuadrimestre en febreiro de 2025.

  • Para o alumnado de nova incorporación que non acredite estudos, na primeira semana de outubro e na segunda semana de febreiro realizaranse as probas de avaliación inicial.
  • O alumnado deberá posuír o material didáctico específico destas ensinanzas recomendado polo centro e aqueles que non o posúan deberán comprometerse á súa adquisición.
  • O alumnado de educación secundaria a distancia poderá matricularse de ata un máximo de catro módulos encadrados nos ámbitos de coñecemento e será requisito indispensable, dentro de cada ámbito, obter avaliación positiva do módulo anterior para poder ser avaliado/a do seguinte.
  • O alumnado matriculado en educación a distancia será considerado para todos os efectos alumnado oficial do centro, polo que terá dereito á utilización dos seus servizos e das súas instalacións.

Como matricularse

A matrícula da educación secundaria para adultos a distancia realizarase na páxina web matricula.iessanclemente.net, enviando a documentación resultante por correo ao IES San Clemente.