• ?
  • Rexistro

MATRÍCULA DA ESA A DISTANCIA

Do 1 de setembro de 2022 ata o 13 de xaneiro de 2023.
Para o segundo cuadrimestre, desde o 1 de febreiro ata o 28 de abril de 2023.

  • Para o alumnado de nova incorporación que non acredite estudos, na primeira semana de outubro e na segunda semana de febreiro realizaranse as probas de avaliación inicial.
  • O alumnado deberá posuír o material didáctico específico destas ensinanzas recomendado polo centro e aqueles que non o posúan deberán comprometerse á súa adquisición.
  • O alumnado de educación secundaria a distancia poderá matricularse de ata un máximo de catro módulos encadrados nos ámbitos de coñecemento e será requisito indispensable, dentro de cada ámbito, obter avaliación positiva do módulo anterior para poder ser avaliado/a do seguinte.
  • O alumnado matriculado en educación a distancia será considerado para todos os efectos alumnado oficial do centro, polo que terá dereito á utilización dos seus servizos e das súas instalacións.