• ?
 • Rexistro

ESA

Requisitos

Os requisitos para cursar a Educación Secundaria de Adultos no nivel II son:

 • Segundo o cuadrimestre:
  • Primeiro cuadrimestre: ter 18 anos a día 31 de decembro.
  • Segundo cuadrimestre: ter 18 anos a día 28 de abril.

Poderán matricularse menores de idade que sexan autorizados pola dirección do centro, cando acrediten suficiente e documentalmente algunha das seguintes circunstancias:

 • Non poder asistir regularmente a un centro ordinario na modalidade presencial por enfermidade ou discapacidade física.
 • Estar interno nunha institución penitenciaria ou en réxime pechado nun centro de reeducación de menores baixo a custodia da Vicepresidencia da Igualdade e Benestar.
 • O alumnado que acredite cursar ou ter cursado un programa de garantía social.
 • Desempeñar unha actividade laboral xustificada con documentación fidedigna da empresa e a alta na seguridade social, ou acreditar o compromiso para realizar un contrato en prácticas nunha empresa.
 • Cando concorran outras circunstancias de carácter extraordinario distintas das sinaladas anteriormente, a Delegación Provincial que corresponda poderá autorizar cursalas tralo informe favorable do Servizo de Inspección Educativa.

Táboa de equivalencias entre EXB, ESO e Educación Secundaria para Adultos

Sistema educativo Lei 1970 Educación Secundaria Obrigatoria Educación secundaria para persoas adultas
7º da Educación Xeral Básica 1º da Educación Secundaria Obrigatoria Módulo I, Nivel II
8º de Educación Xeral Básica e título de graduado escolar ou certificado de escolaridade Segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria Módulo II, Nivel II
Primeiro curso de Bacharelato Unificado e Polivalente con dúas materias pendentes, como máximo, ou primeiro curso de Formación Profesional de Primeiro Grao Terceiro curso da Educación Secundaria Obrigatoria Módulo III, Nivel II
Segundo curso de Bacharelato Unificado e Polivalente ou segundo curso de Formación Profesional de Primeiro Grao e título de técnico auxiliar Cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria. Título de graduado en Educación Secundaria Módulo IV, Nivel II. Título de graduado en Educación Secundaria

Matrícula

Infórmate sobre a matrícula na ESA a distancia.

Programacións

Programacións para o curso 2023-2024