• ?
  • Rexistro

Bacharelatos

A nosa plataforma educativa pon a disposición do alumnado a máis avanzada tecnoloxía para a formación a distancia. Ademais, o alumnado terá asesoramento directo e persoal con titorías presenciais, telefónicas e telemáticas.

Para unha información máis detallada sobre o bacharelato a distancia, consultar a páxina www.bacharelatodistancia.net.

Os requisitos para cursar bacharelato a distancia son os seguintes:

Idade

  • Ter 18 anos ou cumprilos antes do 1 de xaneiro do próximo ano
  • Para menores de idade consultar no propio centro

Académicos

Para acceder a 1º de Bacharelato:

  • Ter superada a ESO, FPI, 2º BUP (máximo 2 pendentes) ou equivalente, posuír o título de Técnico correspondente á Formación Profesional específica de grao medio.

Para acceder a 2º de Bacharelato:

  • Ter superado 3º BUP, FPII ou equivalente

Modalidades de Bacharelato

  • Ciencias
  • Humanidades e Ciencias Sociais
  • Artes

Materias ofertadas

Oferta educativa no primeiro curso (bacharelato LOMLOE).

Oferta educativa no segundo curso.

O alumnado de 2º curso continuará no curso 2022-2023 por último ano co plan de estudos LOMCE. En caso de ter materias pendentes de 1º, terá que escoller entre as seguintes:

Matrícula

Infórmate sobre a matrícula no bacharelato a distancia.