IES San Clemente
 • entrar
 • ?
 • Rexistro

presencial

ciclo superior asir

Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática

Título que se obtén

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Saídas profesionais

Este profesional exerce a súa actividade na área de informática de entidades que dispoñan de sistemas para a xestión de datos e infraestrutura de redes (intranet, internet e/ou extranet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a en administración de sistemas.
 • Responsable de informática.
 • Técnico/a en servizos de internet.
 • Técnico/a en servizos de mensaxaría electrónica.
 • Persoal de apoio e soporte técnico.
 • Técnico/a en teleasistencia.
 • Técnico/a en administración de base de datos.
 • Técnico/a de redes.
 • Supervisor/ora de sistemas.
 • Técnico/a en servizos de comunicacións.
 • Técnico/a en contornos web.

Duración

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 384 horas (máis o módulo de Proxecto).

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. Ademais, o módulo Fundamentos de Hardware é unha sección bilingüe en portugués e o módulo Administración de sistemas xestores de bases de datos é sección bilingüe en inglés.

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Implantación de sistemas operativos 213
Planificación e administración de redes 213
Fundamentos de hardware 107
Xestión de bases de datos 187
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Formación e orientación laboral 107

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Administración de sistemas operativos 140
Servizos de rede e internet 140
Implantación de aplicacións web 122
Administración de sistemas xestores de bases de datos 70
Seguridade e alta dispoñibilidade 105
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede 26
Formación en centros de traballo 384

Máis Información

  Admisión e Matrícula
  Probas acceso a ciclos
  Validacións
  Currículos dos ciclos
  Formación en Centros de Traballo
  Normativa que regula a Formación Profesional

  ESEN – Suplemento Europass ao Título