• ?
  • Rexistro

Ciclo Superior Plurilingüe de Desenvolvemento de Aplicacións Web. Oferta Ordinaria

Familia profesional

Informática

Título que se obtén

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son:

  • Programador/a  web.
  • Programador/a  multimedia.
  • Desenvolvedor/a de aplicacións en contornos web.

Duración

A duración é de dous anos. Os módulos de 1º ano realízanse entre os meses de setembro e xuño e os de 2º ano entre os meses de setembro e marzo.  Cando teñas superados todos os módulos de FCE, poderás realizar, de abril a xuño,  as prácticas en empresas por un total de 384 horas (máis o módulo de Proxecto).

Idiomas

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Ademais, impártese en inglés:

  • o módulo Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información, de 1DAW,
  • o módulo Inglés Lingua Estranxeira Profesional I de 1DAW,
  • os módulos Desenvolvemento web en contorno servidor e Despregamento de Aplicacións Web de 2DAW,
  • o módulo Inglés Lingua Estranxeira Profesional II de 2DAW,

Consultar a previsión de módulos en lingua estranxeira para o próximo ano lectivo.

Programacións

Programacións para o curso 2023-2024

Oferta modular

Módulos de primeiro ano

Módulos Horas
Bases de datos 187
Contornos de desenvolvemento 107
Formación e orientación laboral 107
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Programación 240
Sistemas informáticos 186
Inglés Lingua Estranxeira Profesional I 53

Módulos de segundo ano

Módulos Horas
Desenvolvemento web en contorno cliente 157
Desenvolvemento web en contorno servidor 175
Despregamento de aplicacións web 88
Inglés Lingua Estranxeira Profesional II 53
Deseño de interfaces web 157
Empresa e iniciativa emprendedora 53

Despois de superados os módulos anteriores

Módulos Horas
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web 26
Formación en centros de traballo 384

Máis Información

https://www.edu.xunta.es/fp/

#FPGalicia

 Admisión e Matrícula
 Probas acceso a ciclos
 Validacións
 Currículos dos ciclos
 Formación en Centros de Traballo
 Normativa que regula a Formación Profesional
Suplementos Europass ao título