• ?
  • Rexistro

Exames de setembro: 1º de bacharelato.

Realizaranse os días 1 e 2 de setembro co horario e nas sedes habituais. É imprescindible presentarse co documento de identidade (DNI, NIE, Carné de conducir ou pasaporte). Cando teñan coincidencia horaria entre materias de primeiro e segundo, débenllo comunicar ao profesorado segundo entren na aula.

Luns, día 1 de setembro

As 9,30 Lingua castelá e literatura
As 11,00 Lingua Galega
As 12.30 Física e Química / Historia M. Cont.
As 16,00 Ciencias Mundo Contemp.
As 17,30 Debuxo / T.I.C. / Ed. Física

Martes, día 2 de setembro

As 9,30 Filosofía e Cidadanía
As 11,00 Lingua Estranxeira:Inglés / Francés
As 12,30 Bioloxía / Economía / Francés 2ª Ling.
As 16,00 Matemáticas / Mate.Aplic. / Grego
As 17,30 Relixión / Antropoloxía / Latín