Criterios de selección de participantes nas mobilidades LdV e Erasmus

Os programas europeos Leonardo da Vinci (para Ciclo Medio) e Erasmus (para Ciclos Superiores) financian a realización da FCT en Lisboa e Dublín respectivamente.

Criterios de selección de participantes (dous puntos cada un):

  1. Expediente académico.
  2. Resultado da proba oral e escrita, realizada polo profesorado de lingua estranxeira.
  3. Certificados oficiais A2/B1/B2.
  4. Asistencia ás actividades de preparación lingüística e do programa (conferencias, etc.)
  5. Criterios actitudinais como madurez e responsabilidade do alumno/a, valorados polo Departamento de Orientación e equipo docente do ciclo.