• ?
  • Rexistro
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Probas para a obtención do título de graduado en ESO

O día 29 de maio e o 9 de setembro, terán lugar as probas para a obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito anos. O chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba farase entre as 8.30 e as 9.00 horas. A sesión da mañá terá...