• ?
  • Rexistro

Bacharelato a distancia: período extraordinario de matrícula

Rematado o período ordinario de matrícula,  ábrese un período extraordinario (ata o 30 de abril de 2021) para a matriculación do alumnado cando concurra calquera das seguintes circunstancias:

  • Cando se acredite un cambio na situación laboral.
  • En caso de enfermidade prolongada.
  • Por calquera outra circunstancia persoal.

O alumnado que desexe matricularse neste prazo extraordinario deberá solicitalo mediante escrito  dirixido á dirección e presentalo no centro persoalmente, mediante fax (881867538) ou correo electrónico (ies.sanclemente@edu.xunta.es). O centro poñerase en contacto por medio do teléfono do solicitante.

Lembra que o período de matrícula nas ensinanzas a distancia da ESA:

ESA a distancia

1º cuadrimestre: 1 de setembro ao 15 de xaneiro do 2021

2º cuadrimestre: 1 de febreiro ao 14 de maio do 2021