Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web Dual

Familia profesional

Informática

Título que se obtén

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web

Prazas ofertadas

Non se ofertan prazas na actualidade

Requisitos académicos

Ademais dos requisitos académicos xerais de acceso aos ciclos superiores, o alumnado deberá superar os específicos da FP Dual.

Organización do ciclo

Formación compartida entre o IES San Clemente e as empresas:

 • Inforhouse S.L.
 • Balidea Consulting&Programming S.L.
 • Altia Consultores S.A.
 • Codebit Systems S.L.
 • Nática sistemas de información S.L.
 • SquareetLabs S.L.
 • Segula Technologies Spain S.A.
 • Eviden S.A.

Os candidatos e candidatas seleccionados percibirán da empresa, durante a estadía completa na mesma, unha bolsa por un importe mensual de 540€. O resto do tempo, percibirán unha contía proporcional ao tempo adicado á actividade profesionalizadora na empresa.

Desenvólvese durante os cursos 2023/2024 e 2024/2025.

Programacións

Programacións para o curso 2023-2024

Primeiro ano

Módulos Horas
Bases de datos 187
Contornos de desenvolvemento 107
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Programación 240
Sistemas informáticos 186
Formación e orientación laboral 107
Linguaxe estranxeira profesional I 53

Segundo ano

Módulos Horas
Desenvolvemento web en contorno servidor 175
Desenvolvemento web en contorno cliente 157
Despregamento de aplicacións web 88
Deseño de interfaces web 157
Empresa e iniciativa emprendedora 53

Despois de superados os módulos anteriores

Módulos Horas
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web 26
Formación en centros de traballo 384

 

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Programador/ora web.
 • Programador/ora multimedia.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.

 

 

Máis Información

ies.sanclemente@edu.xunta.gal, sxfp@edu.xunta.es

Teléfonos: 881 867 501 – 881 867 502


https://www.edu.xunta.es/fp/

#FPGalicia

 FP Dual
 Admisión e Matrícula
 Admisión específica na FP Dual
 Probas acceso a ciclos
 Validacións
 Currículos dos ciclos
 Formación en Centros de Traballo
 Normativa que regula a Formación Profesional
Suplementos Europass ao título