• ?
  • Rexistro

Instrucións matrícula ABAU (convocatoria ordinaria xullo 2020)

Matrícula Anticipada (alumnado que rematou os seus estudos en anos anteriores) Prazo de matrícula: do 1 ao 17 de xuño de 2020 O alumnado fará a matrícula directamente no NERTA: https://www.edu.xunta.es/nerta Matrícula Ordinaria (alumnado que remata os estudos en xuño de 2020) Prazo de matrícula: 15, 16 e 17 de...

Reclamacións de 2º de bacharelato – xuño 2020

A CIRCULAR Nº2/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a ORDE do 22 de abril de 2010, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,...

Cualificacións finais de bacharelato – xuño 2020

A publicación e a revisión dos exames da avaliación ordinaria de bacharelato, terán lugar dacordo co seguinte procedemento: 1. As cualificacións finais de primeiro de bacharelato publicaranse na aula virtual aulavirtual.iessanclemente.net o día 8 de xuño antes das 14.00 horas. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá...

Certifica no CAPLE

Certifica no CAPLE
Para certificares o teu nível de Português no CAPLE (Universidade de Lisboa), antes de mais, tens que dispor de um cartão de crédito ou débito... ou vários, porque o primeiro às vezes não é admitido. Este é o link e estes são os passos:         . Dicas: Exame: O mais frequente é o...

Exames finais do 2º cuadrimestre da ESA

Exames finais do 2º cuadrimestre da ESA
A Circular 4/2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que regula as ensinanzas básicas de educación para persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, establece o carácter presencial das probas de avaliación que teñan lugar durante o curso. Como consecuencia da situación sanitaria, a Dirección...

Posposto o exame final do 2º cuadrimestre da ESA

Como consecuencia da situación sanitaria, e en espera de instrucións definitivas sobre o seu desenvolvemento, o exame final correspondente ao 2º cuadrimestre da ESA, previsto en principio para o venres 12 de xuño, adíase para o venres 19 de xuño. Cando haxa unha decisión sobre o xeito no que se...

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019-2020

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no...

Exames finais do Bacharelato

A Circular 5/2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que regula as ensinanzas de bacharelato para persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, establece o carácter presencial das probas de avaliación que teñan lugar durante o curso. Como consecuencia da situación sanitaria, a Dirección Xeral...