• ?
  • Rexistro

Proceso de reclamación para Ciclos Formativos

Segundo se especifica na Orde de 12 de xullo de 2011 (DOG do 15 de xullo de 2011), e conforme o establecido no artigo 13.4.º do Real decreto 732/1995, de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e os deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros, os alumnos e as alumnas, no caso de ser maiores de idade, ou seus pais e súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, no caso de non selo, poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.

Tal e como figura no calendario de ciclos formativos, publicado ao comezo do curso, as reclamación das cualificacións da avaliación final poderanse facer os días 24 e 25 de Xuño.

O alumnado que non estea conforme coas cualificacións do profesorado poderá presentar instancia dirixida á dirección, solicitando que o departamento da materia correspondente revise a súa cualificación. O prazo para a presentación da instancia remata o día 25 de Xuño ás 19:00 horas. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Unha vez revisado o exame polo departamento, informaráselle ao alumnado da decisión adoptada nun prazo máximo de cinco días dende a presentación da reclamación. Se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo dun mes a partir da súa notificación. O recurso pódese presentar na Secretaría do centro.

Nota importante: non se terán en conta aquelas instancias que non estean baseadas nos criterios establecidos na circular arriba indicada. Como por exemplo… só me queda un modulo, por favor apróbeme…!

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2019