• ?
  • Rexistro

Proceso de reclamación para Ciclos Formativos

Segundo se especifica na orde de 12 de xullo de 2011 (DOG do 15 de xullo de
2011) e conforme o establecido no artigo 13.4.º do Real decreto 732/1995, de 5 de
maio, polo que se establecen os dereitos e os deberes do alumnado e as normas
de convivencia nos centros, os alumnos e as alumnas, no caso de ser maiores de
idade, ou seus pais e súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, no
caso de no selo, poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as
cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.

Tal e como figura no calendario de ciclos formativos, publicado ao comezo do
curso, as reclamación das cualificacións da avaliación final poderanse facer
os días 24 e 25 de Xuño.

O alumnado que non estea conforme coas cualificacións do profesorado poderá
presentar instancia dirixida á dirección, solicitando que o departamento da
materia correspondente revise a súa cualificación. O prazo para a presentación da
instancia remata o día 25 de Xuño ás 19:00 horas. A instancia pódese
descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.
Unha vez revisado o exame polo departamento informaráselle ao alumnado da
decisión adoptada (o proceso terán un prazo máximo de cinco días dende a
presentación da reclamación). Se non está conforme coa resolución do
Departamento, poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou a xefa
territorial no prazo dun mes a partir da súa notificación. O recurso pódese
presentar na Secretaría do centro

Nota importante: non se terán en conta aquelas instancias que non estean
baseadas nos criterios establecidos na circular arriba indicada. Como por
exemplo… só me queda un modulo, por favor apróbeme…!

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2019