• ?
  • Rexistro

Seccións bilingües no IES San Clemente

O IES San Clemente imparte módulos en lingua estranxeira nos catro ciclos formativos, no marco das seccións bilingües, feito que o alumnado debe ter en conta á hora de solicitar praza no centro.

Seccións bilingües en inglés

  • Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en rede – Oferta Ordinaria (2ASIR)

Módulo: Seguridade e alta dispoñibilidade

  • Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma – Oferta Ordinaria (2DAM)

Módulo: Programación multimedia e dispositivos móbiles

  • Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web – Oferta Modular (DAW modular)

Módulo: Desenvolvemento web en contorno cliente
Módulo: Desenvolvemento web en contorno servidor

Seccións bilingües en portugués

  • Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes – Oferta Ordinaria (2SMR)

Módulo: Sistemas operativos en rede

Máis información:
http://www.iessanclemente.net/oferta-educativa
http://www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras