Reclamacións 1º Bacharelato convocatoria extraordinaria

No cumprimento da ORDE do 2 de marzo de 2021 , que establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos de Bacharelato, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas na avaliación extraordinaria de 1º de Bacharelato:

  • As cualificacións finais publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 24 de xuño antes das 15.00 horas.
  • O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 24 e 25 de xuño.
  • O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 26 e 27 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.
  • O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 28 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.
  • O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 13:00 horas do día 2 de xullo. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.