Reclamación ás cualificacións finais convocatoria extraordinaria ESA C2 xuño 2024

No cumprimento da ORDE do 2 de marzo de 2021 , que establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos da educación secundaria obrigatoria, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas nos exames finais da convocatoria extraordinaria da ESA, do 21 de xuño:

  • As cualificacións finais da ESA publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 25 de xuño antes das 15:00 horas.
  • O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 25 e 26 de xuño.
  • O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 26 e 27 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.
  • O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 28 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.
  • O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 28 de xuño. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.