• ?
  • Rexistro

Reclamacións 2º Bacharelato convocatoria extraordinaria xuño 2024

A Instrución 10/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se establecen para o curso 2023/24 os prazos e o procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación nesta etapa educativa establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato, segundo o establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación.

Prazos para a revisións de materias de 2º de Bacharelato e de materias pendentes de 1º:

  • As cualificacións finais de segundo de bacharelato e de materias pendentes de 1º de bacharelato publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 14 de xuño antes das 21:00 horas.
  • O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 14 e 17 de xuño.
  • O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 17 e 18 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.
  • O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 19 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.
  • O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 13:00 horas do día 21 de xuño. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.