• ?
  • Rexistro

Reclamacións 2º Bacharelato maio 2024

A Instrución 10/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se establecen para o curso 2023/24 os prazos e o procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación nesta etapa educativa establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato, segundo o establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación.

Prazos para a revisións de materias de 2º de Bacharelato e de materias pendentes de 1º:

1. As cualificacións finais de segundo de bacharelato e de materias pendentes de 1º de bacharelato publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 14 de maio a partir das 15:00 horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 15 e 16 de maio.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 20  e 21 de maio de 9:00 a 14:00h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 22 de maio para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.

5. O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 24 de maio. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.