• ?
  • Rexistro

Reclamacións ESA xuño 2023

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos da educación secundaria obrigatoria.

No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas nos exames finais da ESA do 2 de xuño:

1. As cualificacións finais da ESA publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 7 de xuño antes das
20:00 horas
.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderreclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 7 e 8 de xuño.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 8 e 9 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese
descargar 
AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de13:00 a 14:00 horas do día 12 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.

5. O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se nonestá conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 15 de xuño. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2023