• ?
  • Rexistro

Exames 1º BAC convocatoria extraordinaria e período de reclamacións

En relación aos exames da convocatoria extraordinaria de materias de 1º BAC o 20 e 22 de xuño:

  • Terán lugar de xeito presencial no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.
  • A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais será o día 27. 

A Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos de Bacharelato.

No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas na avaliación ordinaria de 1º de bacharelato:

1. As cualificacións da convocatoria extraordinaria publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 27 de xuño antes das 15.00 horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 27 e 28 de xuño.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 28 e 29 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 29 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.

5. O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 1 de xullo. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022