• ?
  • Rexistro

Reclamacións ESA convocatoria extraordinaria 2º Cuadrimestre

Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursosda Educación Secundaria Obrigatoria.

No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas na convocatoria extraordinaria da ESA do 17 de xuño:

1. As cualificacións finais da ESA publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 22 de xuño ás 14.00 horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 22 e 23 de xuño.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 23 e 27 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 28 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.

5. O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 30 de xuño. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2022