• ?
  • Rexistro

Reclamacións 2º Bacharelato convocatoria extraordinaria xuño 2022

A Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato.

Esta circular establece os seguintes prazos para as revisións de materias de 2º de bacharelato e de materias pendentes de 1º na convocatoria extraordinaria:

1. As cualificacións finais de segundo de bacharelato e de materias pendentes de 1º de bacharelato publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 21 de xuño antes das 15:00 horas.

 

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 21 e 22 de xuño.

 

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 27 e 28 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

 

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 29 de xuño para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.

 

5. O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 1 de xullo. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

 

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

 

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2022