• ?
  • Rexistro

Reclamacións ás cualificacións finais da ESA (2º Cuadrimestre)

A Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións nos cursos da Educación Secundaria Obrigatoria.

No seu cumprimento, publícanse as seguintes instrucións relativas á reclamación sobre as cualificacións finais obtidas nos exames finais da ESA do 3 de xuño :

1. As cualificacións finais da ESA publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 8 de xuño ás 14.00 horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 8 e 9 de xuño.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 9 e 10 de xuño de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 13 de xuño para recibir a chamada da directora notificándolle a resolución correspondente.

5. A directora, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 15 de xuño. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2022