• ?
  • Rexistro

Reclamacións 2º Bacharelato maio 2022

A Circular 1/2022 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da ORDE do 2 de marzo de 2021, establece o procedemento que cumpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato.

Esta circular establece os seguintes prazos para as revisións de materias de 2º de bacharelato e de materias pendentes de 1º:

1. As cualificacións finais de segundo de bacharelato e de materias pendentes de 1º de bacharelato publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 18 de maio ás 19  horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático, os días 18 e 19 de maio.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 19 e 20 de maio de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 23 de maio para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.

5. O director, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 25 de maio. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2022