• ?
  • Rexistro

Exames Bacharelato a Distancia 1ª Avaliación

Os exames da 1ª Avaliación do Bacharelato a Distancia do IES San Clemente celebraranse de xeito presencial os días 23 e 25 de novembro (2º Bacharelato) e os días 29 de novembro e 1 de decembro (1º Bacharelato).

  • Terán lugar no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e no IES Monte Castelo de Burela.

  • Durante a realización dos exames apricarase o seguinte protocolo, que deberá ser coñecido por todo o alumnado.

  • Para a asistencia ao exame será obrigatorio que o alumnado realice previamente a enquisa de autoavaliación clínica e leve consigo e entregue o mesmo día do exame a seguinte declaración responsable debidamente cumprimentada e asinada. Non se permitirá a entrada ao exame ao alumnado que non a entregue.

  • Os horarios dos exames, datas de publicación das notas e revisións de exames pódense consultar no Calendario do curso: Calendario 2º Bacharelato e Calendario de 1º Bacharelato.

  • O alumnado que teña coincidencia de dúas ou máis materias á mesma hora debe comunicar esta circunstancia no primeiro exame do día ao profesorado que examina.