• ?
  • Rexistro

Revisións e Reclamacións Bacharelato – setembro 2021

Procedemento a seguir nas revisións e reclamacións de materias de 1º de bacharelato, 2º de bacharelato e de materias pendentes de 1º na convocatoria extraordinaria de setembro:

  • As cualificacións finais obtidas nos exames finais extraordinarios de 1º de bacharelato e  2º de bacharelato e de materias pendentes de 1º de bacharelato publicaranse na aula virtual das ensinanzas, aulavirtual.iessanclemente.net, o día 6 de setembro ás 14.00 horas.
  • O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, preferentemente de xeito telefónico ou telemático (consultar horario na aula virtual de cada materia), os días 6 e 7 de setembro.
  • O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar reclamación sobre a súa cualificación, dirixida á dirección, os días 7 e 8 de setembro de 9h a 14h. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.
  • O alumnado que solicite a revisión deberá ter o seu móbil operativo de 13:00 a 14:00 horas do día 9 de setembro para recibir a chamada do director notificándolle a resolución correspondente.
  • A directora, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Xefatura Territorial ata as 14:00 horas do día 10 de setembro. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: as solicitudes de reclamación deberán conter cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2021