• ?
  • Rexistro

Información sobre a Proba Libre de Bacharelato do 23 de abril de 2021

A Proba para a obtención do título de Bacharel para maiores de vinte anos convocada segundo a Resolución do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, celébrase o 23 de abril de 2021 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

Durante a realización dos exames apricarase o seguinte protocolo, que deberá ser coñecido polas persoas candidatas asistentes. Os aspirantes afectados por peches perimetrais que precisen un certificado de mobilidade o poderán solicitar chamando ao centro en horario de oficina. Para poder presentarse á Proba, é obrigatorio que o aspirante realice previamente a enquisa de autoavaliación clínica e leve consigo e entregue o mesmo día do exame a seguinte declaración responsable debidamente cumprimentada (engadindo a man unha nova casilla de Proba Libre de Bacharelato) e asinada. O aspirante que non a entregue non poderá realizar a Proba.

O horario das probas é o que aparece a continuación:

Chamamento para o acceso aos espazos de realización da Proba: entre as 8:15 e as 8:30.

As persoas aspirantes identificaranse debidamente co DNI, pasaporte ou calquera outro documento legalmente recoñecido que acredite a identidade e a idade da persoa aspirante.

Organización da Proba

Sesión de mañá

De 8:30 – 11:30     PARTE 1:

Lingua Galega e Literatura I e II

Lingua Castelá e Literatura I e II

De 12:00 – 13:30   PARTE 2:

Inglés I e II

Francés I e II

De 13:30 – 14:30   PARTE 3:

Filosofía e Historia de España

Sesión de tarde

De 16:30 – 18:00      PARTE 1:

Matemáticas I e II (CIENCIAS)

Latín I e II (HUMANIDADES)

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II (CIENCIAS SOCIAIS)

De 18:00 – 19:00      PARTE 2:

CIENCIAS                                               HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Física e Química e Física                        Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía

Física e Química e Química                  Economía e Economía da Empresa

Debuxo Técnico I e II                             Grego I e II

De 19:30 – 20:30      PARTE 3:

CIENCIAS                                                HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía              Literatura Universal e Historia da Filosofía

Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía          

A listaxe provisional das cualificacións publicarase o 11/05/21. O prazo de reclamacións ás cualificacións inclúe os días 12, 18 e 19 de maio. A publicación da listaxe definitiva das cualificacións terá lugar o 20/05/21.