• ?
  • Rexistro

Exames finais de bacharelato – setembro 2020

As Instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, indican que as probas extraordinarias do mes de setembro realizaranse na modalidade presencial ou non presencial, en función das condicións sanitarias existentes no momento da súa celebración.

Polo tanto, en relación cos exames finais extraordinarios do bacharelato a distancia do IES San Clemente, adóptanse as seguintes medidas:

  • Os exames de 1º e de 2º de bacharelato terán lugar os días 1 e 2 de setembro.
  • Se a situación sanitaria o permite terán lugar de xeito presencial. De non ser o caso, celebraranse de xeito telemático. Esta información darase a coñecer días antes das probas a través da aula virtual e desta páxina web.
  • Os horarios serán distintos en función de se a proba é telemática ou presencial. Achégase un documento cos horarios para as dúas posibilidades.
  • En caso de exames presenciais, terán lugar no IES San Clemente e nas EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol. O alumnado deberá vir provisto de mascarilla e se lle requerirá que se identifique antes do acceso á aula. Os exames durarán 60 minutos, e haberá un tempo de 15 minutos entre as distintas sesións.
  • En caso de exames telemáticos, celebraranse a través da aula virtual do mesmo xeito que nos exames finais de xuño. Cada exame durará 45 minutos. O xoves día 3, entre as 16h e as 20h, o alumnado deberá estar dispoñible no número móbil que figura no seu impreso de matrícula para verificar a autoría do exame entregado.
  • As cualificación publicaranse o día 4 antes das 14h. Os horarios e procedementos de revisión e reclamación daranse a coñecer proximamente.

A dirección do IES San Clemente

Calendarios exames finais presenciais e telemáticos bacharelato setembro 2020