• ?
  • Rexistro

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

A Conselleria de Educación acaba de convocar as Probas de obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de FP LOE na Comunidade Autónoma de Galicia para o 2018.

O obxectivo destas probas é que as persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren que alcanzaron os obxectivos establecidos no currículo correspondente.
REQUISITOS XERAIS DOS PARTICIPANTES:
  • Ter 18 anos, para os títulos de técnico.
  • Ter 20 anos, para os títulos de técnico superior, ou 19 no caso de posuír xa o título de técnico.
  • Non estar matriculado/a en ciclos de FP nin ter causado baixa no presente curso académico.
  • Excepcionalmente, logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, poidan acreditar experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.
  • Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional.
  • Excepcionalmente tamén poderán acceder ás probas as persoas matriculadas polo réxime de adultos para a superación de módulos do mesmo ciclo, sempre que: os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba, ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00h. Matrícula para módulos de ciclos con prazas liberadas: do 23 ao 31 de maio, por estricta orde de chegada.

LUGAR DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Na secretaría de calquera centro onde se oferten as probas libres. LIGAZÓN SOLICITUDE.
RELACIÓN DE CICLOS E PRAZAS OBXETO DESTA CONVOCATORIA: