• ?
  • Rexistro

Probas de Nivel de Inglés decembro 2017

Por terceiro ano consecutivo o Departamento de Inglés, en colaboración cos membros do Equipo de Seccións Bilingües, organizamos as Probas de Acreditación de Nivel de Inglés para o alumnado de Ciclos. As probas tiveron lugar o martes 19 de decembro durante toda a mañá.

Coa participación do alumnado nas mesmas buscamos, en primeiro lugar, que o alumnado tome conciencia do seu nivel de competencia nas distintas destrezas no idioma estranxeiro para traballar nos seus puntos débiles na aula e, en segundo lugar, para animalo a prepararse para os exames da Escola de Idiomas ou ben de Cambridge e acadar a Certificación no nivel correspondente.

O martes 19 de decembro realizamos no centro as probas correspondentes aos tres niveis B1, B2 e C1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MECRL). Houbo un total de 27 alumnos presentados. Agradecemos a participación do alumnado nas mesmas logo viña de remataren os duros exames da 1ª Avaliación.

Os resultados foron os seguintes:

  1. Na proba de B1: dos 8 presentados, animamos a tres a presentarse ás probas pero traballando máis o writing. Os outros cinco precisan mellorar en todas as destrezas para poder superar a proba.

  2. Na proba de B2: dos 13 presentados, 7 aproban con facilidade con media de 6/7 e incluso algún deles podería probar a presentarse ao C1. 4 alumnos necesitan mellorar en todos os aspectos e 2 precisan mellorar na redacción.

  3. Na proba de C1: dos 6 presentados, 3 teñen moitas posibilidades de acadar a certificación. Aos outros tres animámolos a acadar primeiramente a acreditación no B2.

Desde aquí enviamos o noso parabén ao alumnado participante. Queremos animalos a preparar ben a proba de certificación oficial á que decidan presentarse, na escola oficial de idiomas ou Cambridge.