• ?
  • Rexistro

Parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade para o curso 2017/2018

Na ligazón que se xunta, pódese consultar a Resolución do 24 de maio de 2017 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2017/18.