• ?
  • Rexistro

Novidades no acceso aos Ciclos de Grao Superior

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016

As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.

As persoas que posúan un título de técnico de artes plásticas e deseño poderán solicitar a exención da parte específica da proba no caso de escoller a opción B.

As persoas que posúan un  título de técnico deportivo poderán solicitar a exención da  parte específica da proba no caso de escoller a opción C.