• ?
  • Rexistro

Probas Libres para obter o Título de graduado en Educación Secundaria

Pódense realizar probas libres para obter o título de graduado en Educación Secundaria.

PRAZO DE MATRÍCULA: 2014

Poderán acudir a matricularse no IES San Clemente o alumnado con apelidos que comecen entre a letra A e a letra L (incluida)

  • Convocatoria de setembro:
    • Matrícula do 1 ao 10 de xullo, ámbolos dous incluídos.
    • Exame 11 de setembro.

Calendario da proba:

8.30 h. a 9.00 h.                                                               Chamamento
9.30 h. a 12.00 h.                                                             Ámbito científico-tecnolóxico
12.00 h. a 12.15 h.                                                           DESCANSO
12.15 h. a 13.15 h.                                                           Ámbito Social
16.00 h. a 18.30 h.                                                           Ámbito da comunicación

O alumnado que se matriculara na convocatoria de maio e non superara a totalidade dos grupos da proba, realizada o 23 de maio, queda automaticamente matriculado na convocatoria de setembro.