• ?
  • Rexistro

Reclamacións de 2º de bacharelato – maio 2018

A CIRCULAR Nº2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, establece o procedemento que compre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Tal e como figura no calendario de bacharelato, publicado ao comezo do curso, as revisóns de 2º de bacharelato terán lugar os días 21 e 22 de maio, de acordo co seguinte procedemento:

1. As cualificacións finais de segundo de bacharelato publicaranse na Web www.iessanclemente.net o día 18 de maio ás 15.00 horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá reclamar ante o profesorado da materia correspondente, de xeito persoal, telefónico ou telemático, os días 21 e 22 de maio entre as 11:00 e as 14:00 horas.

3. O alumnado que non estea conforme coas explicacións do profesorado poderá presentar instancia dirixida á dirección, solicitando que o departamento da materia correspondente revise a súa cualificación. O prazo para a presentación da instancia remata o día 24 de maio ás 14:00 horas. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

4. O alumnado que solicite que o Departamento revise a súa cualificación deberá ter o seu móbil operativo de 14:00 a 15:00 horas do mesmo día 24 de maio para recibir a chamada da directora notificándolle a resolución do departamento correspondente.

5. A directora, na súa chamada, informaralle ao alumnado afectado que se non está conforme coa resolución do Departamento, poderá presentar reclamación ante a Comisión de supervisión ata as 15:00 horas do día 25 de maio. A instancia pódese descargar AQUÍ ou solicitala na oficina do centro.

Nota importante: non se terán en conta aquelas instancias que non estean baseadas nos criterios establecidos na circular arriba indicada. Como por exemplo… só me queda unha materia, por favor apróbeme…!

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2018